Software pro vzdálený přístup k počítače, neboli vzdálená plocha, vzdálený přístup, vzdálená správa a vzdálená podpora

Popis nastavení automatické aktualizace RAC Serveru

Nápověda | Popis nastavení automatické aktualizace RAC Serveru

Obsah:


1. Popis obsahu souboru pro aktualizaci
1.1. Popis formátu souboru
1.2. Popis sekce [UpdateVersionXXX.XXX]
1.3. Popis klíčů v sekci [UpdateVersionXXX.XXX]
1.4. Příklady, jak by měl aktualizační soubor vypadat
2. Nastavení aktualizace v RAC Serveru
2.1. Záložka "Kdy provádět aktualizaci"
2.2. Záložka "Aktualizovat z webserveru"
2.3. Záložka "Aktualizovat ze sdílené složky"
3. Popis aktualizačního balíčku
3.1. Popis formátu souboru
3.2. Popis souboru update.ini
3.2. Popis sekce [Files] v souboru update.ini
3.3. Přidání vlastního souboru do aktualizačního balíčku1. Popis obsahu souboru pro aktualizaci
1.1. Popis formátu souboru.
Soubor může být v textovém formátu nebo může být jeho obsah
vygenerován ASP, PHP nebo CGI skriptem; důležité je, aby
výsledek výstupu z dynamické stránky byl v textovém formátu a
obsahoval níže uvedené sekce a klíče a neobsahoval HTML nebo jiné
formátovací znaky.
Poznámky je možné psát za dvě lomítka //.

1.2. Popis sekce [UpdateVersionXXX.XXX]
V souboru může být více sekcí; server nejdříve hledá sekci podle
jeho majoritní a minoritní verze, např. pokud server je verze 3.0,
hledá sekci [UpdateVersion3.0], pokud taková není, hledá sekci podle
jeho majoritní verze, např. [UpdateVersion3], pokud není ani tato sekce,
hledá výchozí sekci [UpdateVersion]. Tím je pro různé verze umožněno
rozdílné nastavení.

1.3. Popis klíčů v sekci [UpdateVersionXXX.XXX]
Sekce musí obsahovat povinné klíče:
- "Version": obsahuje číslo majoritní, minoritní a číslo aktualizace verze, která
je k dispozici ve formátu xxx.xxx.xxx, např. 3.1.0.
Server; pokud je majoritní a minoritní verze větší, bude provedena aktualizace.
- "HTTPURLAdressForDownloadNewVersion": obsahuje HTTP adresu na aktualizační balíček,
který obsahuje aktualizované soubory archivované v CAB formátu.
Používejte pouze aktualizační balíček od nás; podle postupu v bodě 3.3 je možné
do balíčku přidávat i Vaše soubory např. pro změnu konfigurace serveru.

Nepovinné klíče pro registraci:
- "RegistrationName" a "RegistrationKey": klíče pro registrování serveru,
umožňují provést registraci pokaždé, pokud server zjišťuje stav poslední verze,
to znamená, i pokud by aktualizace nebyla provedena. Obsah je použit, pokud server
není registrován nebo pokud jeho registrování je rozdílné, např. pro případnou
přeregistraci při přechodu na novější majoritní verzi.
Registrační informace musí být platné pro aktualizovanou verzi.

Ostatní nepovinné klíče:
- "WNETPathFileDownloadNewVersion": povinný klíč v případě použití aktualizace
ze sdílené složky. Klíč v toto případě můsí obsahovat název souboru
aktualizačního balíčku umístěného ve sdílené složce, případně podsložce, např.:
WNETPathFileDownloadNewVersion=RACsUpdateVersion.cab
WNETPathFileDownloadNewVersion=update\RACsUpdateVersion.cab

- "HTTPURLPageDownLoadIfUpadateVersion": obsah klíče je použit po dokončení aktualizace.
Klíč pro správnou funkci musí obsahovat platnou HTTP adresu dynamické stránky, kterou
server po dokončení aktualizace stáhne a předá tyto proměnné:
  - "LastVersion": číslo původní verze
  - "NewVersion": číslo nové verze
  - "OS": popis verze operačního systému
  - "State": stav dokončení aktualizace, číslo:
    - 1: kompletně dokončená aktualizace
    - 2: nekompletně dokončená aktualizace, některé soubory nebyly aktualizovány,
     podrobnější informace jsou při použití poštovních zpráv.
Dynamická stránka tyto údaje může např. uložit do databáze s IP adresou a datem,
pro monitorování aktualizací. Informace o aktualizaci jsou také zasílány i
při použití poštovních zpráv.

1.4. Příklady, jak by měl aktualizační soubor vypadat
Např. pro aktualizaci verze 3.0:

[UpdateVersion]
Version=3.1.0
HTTPURLAdressForDownloadNewVersion=www.remote.cz/update/racs/RACs310.cab


Např. pro aktualizaci verze 3.0 s možností předání informací po dokončení
aktualizace:

[UpdateVersion]
Version=3.1.0
HTTPURLAdressForDownloadNewVersion=www.remote.cz/update/racs/RACs310.cab
HTTPURLPageDownLoadIfUpadateVersion=www.remote.cz/update/RACs/final.php


Např. pro aktualizaci verze 3.0 s možností registrace a předání informací po dokončení
aktualizace:

[UpdateVersion]
Version=3.1.0
HTTPURLAdressForDownloadNewVersion=www.remote.cz/update/RACs/RACs310.cab
//Stránka pro dokončení aktualizace
HTTPURLPageDownLoadIfUpadateVersion=www.remote.cz/update/RACs/final.php
//Vaše Registrační údaje
RegistrationName = Název firmy
RegistrationKey = 111111 - 222222 - 333333 - 444444


Stejný příklad, ale pouze pro servery, které mají majoritní verzi 2:

[UpdateVersion2]
Version=2.1
HTTPURLAdressForDownloadNewVersion=www.remote.cz/update/RACs/RACs21.cab
//Stránka pro dokončení aktualizace
HTTPURLPageDownLoadIfUpadateVersion=www.remote.cz/update/RACs/final.php
//Vaše Registrační údaje
RegistrationName = Firmy
RegistrationKey = 111111 - 222222 - 333333 - 444444


Stejný příklad, ale pouze pro servery, které mají majoritní a minoritní verzi 2.5:

[UpdateVersion2.5]
Version=2.6
HTTPURLAdressForDownloadNewVersion=www.remote.cz/update/RACs/RACs26.cab
//Stránka pro dokončení aktualizace
HTTPURLPageDownLoadIfUpadateVersion=www.remote.cz/update/RACs/final.php
//Vaše Registrační údaje
RegistrationName = Firmy
RegistrationKey = 111111 - 222222 - 333333 - 444444

2. Nastavení aktualizace v RAC Serveru
Nastavení je na záložce "Automatická aktualizace" v nastavení serveru.

2.1. Záložka "Kdy provádět aktualizaci"
Na záložce můžete nastavit plánované spouštění kontroly nové verze.
Plánovač v případě, že v době plánovaného spuštění byl počítač vypnut, umožňuje
při zapnutí provést spuštění kontroly, pokud předchozí plánované spuštění
nebylo provedeno.

2.2. Záložka "Aktualizovat z webserveru"
Zde nastavte správnou HTTP adresu souboru, který obsahuje informace
o nové verzi; co by měl soubor obsahovat, je popsáno v bodě 1.

Pro ověření správné HTTP adresy použijte internetový prohlížeč,
nebo na záložce "Nastavení/Nastavení serveru/Hlavní" zapněte "Zobrazovat a protokolovat podrobnější informace" a
spusťte ručně aktualizaci z nástrojové lišty nebo z menu "Nastavení/Spustit automatickou aktualizaci".
Pak vyčkejte, až se v hlavním okně vypíše text "Kontrola aktualizace byla spuštěna"; pokud je vše správně
nastavené, vypíše se např. tento text:

2003-12-09 09:20:12 Kontrola aktualizace byla spuštěna
Dostupné informace z aktualizačního souboru:
Informace o aktualizaci byly načteny ze sekce "UpdateVersion".
Obsah klíčů ze sekce:
Version=2.1
HTTPURLAdressForDownloadNewVersion=www.remote.cz/update/RACs/RACsUpdateVersion21.cab
RegistrationName=
RegistrationKey=
HTTPURLPageDownLoadIfUpadateVersion=
2003-12-09 09:18:37 Aktualizace verze nebude provedena, dostupná verze "2.1" není novější.
2003-12-09 09:18:37 Kontrola aktualizace byla ukončena

Toto např. znamená, že adresa je nastavena správně.
Pokud nastavíte např. nesprávnou adresu, může to vypadat následovně:

2003-12-09 09:22:46 Kontrola aktualizace byla spuštěna
2003-12-09 09:22:46 Při stahování souboru obsahujícího informace o nové verzi došlo k chybě:
Při připojování k serveru se vyskytla chyba:
Nelze rozpoznat název nebo adresu serveru. (12007)
2003-12-09 09:22:46 Kontrola aktualizace byla ukončena

2003-12-09 09:23:23 Kontrola aktualizace byla spuštěna
2003-12-09 09:23:24 Při stahování souboru obsahujícího informace o nové verzi došlo k chybě:
Chyba při příjmu validní HTTP odpovědi ze serveru, kód odpovědi:404
2003-12-09 09:23:24 Kontrola aktualizace byla ukončena

Nebo pokud není uvedena informace o nové verzi:

2003-12-09 09:26:00 Kontrola aktualizace byla spuštěna
2003-12-09 09:26:00 Aktualizační soubor "D:\Program Files\RAC Server\UpdateVersion\RACsUpdateVersion.ini" neobsahuje informace o nové verzi.
2003-12-09 09:26:00 Kontrola aktualizace byla ukončena

Na stažený soubor se můžete také přímo podívat, je umístěn v adresáři UpdateVersion a jeho název je
RACsUpdateVersion.ini, jak je vidět z výpisu.

2.3. Záložka "Aktualizovat ze sdílené složky"
Zde nastavte správný název sdílené složky, v které je soubor obsahující informace o nové verzi.
Například takto: "\\server\\složka", cesta ke sdílené složce se skládá ze síťové adresy
vzdáleného systému, kdy můžete zadat IP, DNS nebo název počítače, a z názvu sdílené složky.
K zadání správné složky můžete použít výběr již připojené síťové jednotky nebo
připojit novou síťovou jednotku.
Po zadání složky zadejte název aktualizačního souboru, který je umístěn ve sdílené složce.
Co by měl obsahovat aktualizační soubor, je popsáno v bodě 1.
V případě, že složka vyžaduje autorizaci, zadejte uživatelské jméno a heslo.
Nakonec, pokud server bude spuštěn jako služba systému Windows NT® a vyšší,
je potřeba pro správnou funkci zadat uživatelský účet, pod kterým bude probíhat
aktualizační proces. Uživatelský účet musí mít minimálně oprávnění pro místní
přihlášení k tomuto počítači.

Pro ověření správného nastavení zapněte "Zobrazovat a protokolovat podrobnější informace" na záložce
"Nastavení/Nastavení serveru/Hlavní" a spusťte ručně aktualizaci z nástrojové lišty
nebo z menu "Nastavení/Spustit automatickou aktualizaci".
Pak vyčkejte, až se v hlavním okně vypíše text "Kontrola aktualizace byla spuštěna";
pokud je vše správně nastavené, vypíše se např. tento text:

2003-12-09 09:15:12 Kontrola aktualizace byla spuštěna
Dostupné informace z aktualizačního souboru:
Informace o aktualizaci byly načteny ze sekce "UpdateVersion".
Obsah klíčů ze sekce:
Version=2.0
HTTPURLAdressForDownloadNewVersion=www.remote.cz/update/RACs/RACsUpdateVersion20.cab
RegistrationName=
RegistrationKey=
HTTPURLPageDownLoadIfUpadateVersion=
2003-12-09 09:15:37 Aktualizace verze nebude provedena, dostupná verze "2.0" není novější.
2003-12-09 09:15:37 Kontrola aktualizace byla ukončena

Toto např. znamená, že adresa je nastavena správně.
Pokud nastavíte např. nesprávnou složku, může to vypadat následovně:

2004-05-05 09:41:13 Kontrola aktualizace byla spuštěna
2004-05-05 09:41:15 Při stahování souboru obsahujícího informace o nové verzi ze sdílené složky došlo k chybě:
Cesta v síti nebyla nalezena. (53)
2004-05-05 09:41:15 Kontrola aktualizace byla ukončena

3. Popis aktualizačního balíčku
3.1. Popis formátu souboru
Obsah aktualizačních souborů, které jsou předmětem aktualizace, je zkomprimován
do CAB formátu.
CAB soubor musí obsahovat textový soubor update.ini, v kterém jsou informace
o aktualizačních souborech.

3.2. Popis souboru update.ini
Soubor je v textovém formátu.
Poznámky je možné psát za dvě lomítka //.

3.2. Popis sekce [Files] v souboru update.ini
Soubor musí obsahovat hlavní sekci [Files].
V této sekci je seznam klíčů FileXXX, FileDestDirectoryXXX a FileDigitalSignatureXXX.
První klíč musí začínat File0 a následující File1, File2...
Klíč:
- FileXXX obsahuje název aktualizovaného souboru
- FileDestDirectoryXXX obsahuje umístění souboru; pokud není uvedeno,
je soubor umístěn do adresáře, v kterém je nainstalovaný RAC Server.
Pokud je potřeba umístit soubor do existujícího adresáře, např. "Shared",
uvede se do obsahu klíče název tohoto adresáře FileDestDirectoryXXX=Shared
- FileDigitalSignature obsahuje digitální podpis souboru. U souborů formátu ini a txt
není tento klíč potřeba uvádět.
Pokud digitální podpis nebude souhlasit, aktualizace bude přerušena.
Digitální podpis vylučuje např. napadení aktualizovaného souboru virem nebo
jiný způsob poškození, které by mohlo způsobit nefunkčnost RAC Serveru.

3.3. Přidání vlastního souboru do aktualizačního balíčku
Můžete např. s novou verzí aktualizovat vaši konfiguraci instalovaného
RAC Serveru, např. v případě, že nová verze obsahuje nové nastavení.
Do aktualizačního balíčku je možné přidávat pouze soubory formátu ini a txt.
Nástroj pro jednodušší vložení vlastního souboru do aktualizačního balíčku je
v RAC Client v menu "Nástroje/Úprava aktualizačního balíčku".
Pokud budete aktualizovat konfigurační soubor RACs.ini, před vložením nové
nastavení vyzkoušejte.
V dialogu vyberte umístění aktualizačního balíčku, přidejte vlastní soubor
a nakonec vytvořte aktualizační balíček; ten pak umístěte na webserver nebo
do sdílené složky.

Poslední aktualizační balíček je možné stáhnout z našeho webserveru zde.