Obsah stránky

Zásady ochrany osobních údajů

Obecné informace

Vlastníkem a provozovatelem webových stránek: www.remote.cz , www.remote-rac.com a vpc.remote-rac.com, (dále jen "Webové stránky") je vlastník Monika Novotna, IČO: 88119483 (dále jen "autor"), který je oprávněna v souladu s právními předpisy k jejich šíření.

Tyto podmínky upravují ochranu osobních údajů při užívání Webových stránek a softwarových produktů autora (dále jen "produkty"), třetími osobami (uživateli), (dále jen "Podmínky")

Před užitím Webových stránek a produktů je potřeba se nejprve seznámit s těmito Podmínkami.

Jaké informace jsou shromažďovány
Jsou shromažďovány informace uživatelů, kteří objednali na webových stránkách produkty nebo se přihlásí k odběru novinek. Účelem jejich zpracovávání je především:
- zasílání novinek,
- zpracování objednávky,
- plnění zákonných povinností,
- nabízení produktů a služeb
- marketingové účely.

Autor shromažďuje, zpracovává a uchovává osobní údaje pouze ke stanovenému účelu a pouze v nezbytně nutném rozsahu pro naplnění tohoto účelu. Autor nikdy nezatajuje účel, pro který je osobní údaj shromážděn a dále zpracováván.

Autor zpracovává a uchovává osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytná k naplnění účelu jejich zpracovávání, nebo po dobu, na kterou uživatel poskytnul souhlas se zpracováváním svých osobních údajů. Autor dodržuje pravidla povinné archivace údajů.

Autor může osobní údaje zpracovávat pouze na základě uděleného souhlasu uživatelů, a výjimkou zákonem předpokládaných situací, ve kterých se souhlas nevyžaduje. Autor zajišťuje ochranu dat proti neoprávněnému nebo nahodilému přístupu, proti změně, zničení, ztrátě, neoprávněným přenosům, nebo jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití záznamů, které obsahují osobní údaje.

Jakmile pomine účel, pro který byly osobní údaje zpracovávány, nebo uplynula-li doba, na kterou byl poskytnut souhlas se zpracováním osobních údajů a po uplynutí skartačních lhůt, provede autor likvidaci osobních údajů.

Osobní údaje uživatelů, ať už veřejné nebo soukromé, nebudou poskytnuty, zcizeny, směněny, přenášeny či jakkoli jinak sdělovány třetí osobě, bez výslovného souhlasu uživatele.

E-mailová adresa, která byla uživatelem poskytnuta, může být použita k zasílání informací nebo dalším požadavkům či dotazům autora.

Používání cookies na webová stránka

Ano. Získené cookies zlepšují přístup na naše stránky a identifikují opakované návštěvy. Použití cookie však není v žádném případě spojeno s žádnými osobními identifikačními údaji na webových stránkách.

Autor nebude sdělovat, obchodovat nebo jinak převádět na třetí osoby informace z cookies uživatelů vyjma osob, které zajištují provoz, vedení podnikání nebo údržbu webových stránek. Informace z cookie lze zveřejnit, pokud je jejich zveřejnění v souladu se zákonem nebo zákonem vynuceno nebo pokud je jejich zveřejnění nutné k ochraně bezpečnosti a práv jiných. Neosobní identifikační informace návštěvníka, mohou být poskytnuty jiným osobám k marketingovým či reklamním účelům.

Odkazy třetích stran

Autor může nabízet produkty nebo služby třetích stran, na webových stránkách. Tyto aktivity (stránky) třetích stran jsou samostatné a nezávislé politiky ochrany osobních údajů webové stránky. Autor nenese žádnou odpovědnost za obsah a činnosti odkazovaných stránek. webové stránky se snaží chránit integritu webových stránek.

Tyto zásady ochrany osobních údajů platí pouze pro informace shromažďované prostřednictvím webové stránek v režimu online, nikoliv však k informacím shromažďovaným v režimu offlline.

Souhlas

Užíváním webových stránek a produktů, uživatel výslovně souhlasí s podmínkami jejich užívání, a s jejími zásadami ochrany osobních údajů. Uživatel je oprávněn kdykoli svůj souhlas písemně odvolat na e-mailové adrese: support@remote.cz. Odvoláním souhlasu může být uživateli přerušeno poskytování služeb pokud jsou nezbytné k provozování poskytnuté služby, a které je s poskytnutím souhlasu přímo spojeno.