Software pro vzdálený přístup k počítače, neboli vzdálená plocha, vzdálený přístup, vzdálená správa a vzdálená podpora

RAC Server - Licenční ujednání

Licenční ujednání softwarového produktu RAC Server (dále jen "softwarový produkt").

Licenční ujednání mezi Vámi (fyzickou nebo právnickou osobou - dále jen "uživatel") a autorem softwarového produktu, jímž je Monika Novotna, IČO: 88119483 (dále jen "autor").

Článek I. - Autorská práva
Veškerá vlastnická a autorská práva týkající se softwarového produktu a jakékoli kopie
softwarového produktu jsou majetkem autora softwarového produktu. Softwarový produkt je
chráněn autorskými zákony.

Článek II. - Omezení
a) softwarový produkt není možné dále prodávat, pronajímat a převádět získaná oprávnění
bez souhlasu autora,
b) softwarový produkt není možné zahrnout do jiného softwarového produktu a šířit produkty
takto vzniklé, odvozené od původního softwarového produktu, a jakkoli jinak zasahovat do
vnitřní struktury bez souhlasu autora,
c) ze softwarového produktu ani žádných jeho součástí nesmíte jakýmkoli způsobem
vyjímat informace o autorských právech autora,
d) softwarový produkt je zakázáno zpětně analyzovat, dekompilovat nebo převádět ze
strojového kódu nebo jinak upravovat.

Článek III. - Práva uživatele
a) právo instalovat a provozovat softwarový produkt,
b) právo zdarma používat HTTP tunel server a službu připojení přes server, které jsou
součástí softwarového produktu,
c) je-li softwarový produkt nainstalován na mnohouživatelský systém, licence kryje
všechny uživatele tohoto jediného systému bez dalších plateb za licenci,
d) právo na technickou podporu, která je poskytována na e-mailu ,
e) právo na telefonickou technickou podporu, která je poskytována během prvního roku zdarma
na tel. +420 723 246 655 v případě zakoupení licence.

Článek IV. - Doba platnosti smlouvy
a) licenční smlouva a tím i právo uživatele jakkoli dále užívat softwarový produkt zaniká
okamžikem, kdy uživatel poruší omezení vyjmenované v článku II.,
b) jedna licence může být použita pouze na jednom počítači,
c) licence může být přenesena na jiný počítači, pokud je softwarový produkt odinstalován z původního počítače nebo původní počítač je uveden na trvalo mimo provoz,
d) zakoupením nebo instalací nové verze softwarového produktu jsou původní licenční
podmínky nahrazeny aktuálně platnými licenčními podmínkami autora, které jsou součástí
nové verze softwarového produktu,
e) po skončení platnosti této smlouvy je uživatel povinen přestat softwarový produkt dále
jakkoli používat.

Článek V. - Odpovědnost za škody
AUTOR VÁM SOFTWAROVÝ PRODUKT POSKYTL "TAK, JAK JE", AUTOR NEBO
DISTRIBUTOR NENESE ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY JAKÉHOKOLI
DRUHU ZPŮSOBENÉ PROVOZEM SOFTWAROVÉHO PRODUKTU.

Licenční podmínky se vztahují i na dokumentaci k softwarovému produktu.